Donatii sau sponsorizari

Puteti face donatii si sponsorizari in bani in contul Asociatiei sau in bunuri (articole de birou, scaune cu rotile, articole medicale).

Asociatia SMACARE
CUI 29396583
Str. IntrareaDridu, Nr.7, Bl F13, Sc. D, Ap 149, Sector 1, Bucuresti
RO84WBAN2511000019500047
INTESA SANPAOLO BANK Agentia Victoriei

Pentru a descarca un template de contract de sponsorizare cu datale asociatiei nostre va rog sa apasati  AICI.

Sponsorizari

Legea nr. 32/1994, legeprivindsponsorizarea, modificatasicompletataprin: OrdonantaGuvernului nr. 36/1998, Legea nr.204/2001 siLegea nr. 394/2006

extras din Textul legii

Art. 1. — (1) In conditiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.
(3) In conditiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific—cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Existenta si continutul actului de mecenat se dovedesc prin forma autentica, in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului, constand in bunuri materiale, acestea vor fi  evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Art. 2. – Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din  strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.
Art. 3. — (1) Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.
(2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat.

Art. 4. — (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific—cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);

………………………………………………………

Codul Fiscal din Romania prevede

Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare si mecenat, in cazul societatilor comerciale.

Potrivit art. 21, alin. (4) lit. p, firmele care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat pot deduce sumele respective din impozitul pe profit, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a. se incadreaza in limita de 3‰ din cifra de afaceri si b. nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat.